Vedtægter: 

§ 1. Navn og hjemsted.

Klubbens navn er Glamsbjerg Håndboldklub kaldet G H K.
Klubben er hjemmehørende i Glamsbjerg, 5620 Glamsbjerg.


§ 2. Formål.

Klubbens formål er at dyrke håndbold og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i klubben.

§ 3. Medlemskaber.

Klubben er medlem af Fyns Håndbold Forbund under Dansk Håndbold Forbund, og kan endvidere være medlem af andre idrætsforbund.

§ 4. Medlemmer.

Som aktive medlemmer kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 4 år.

Alle kan uanset alder optages som passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen.

Indmeldelsen skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til klubbens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

Æresmedlemmer kan efter begrundet indstilling fra medlemmer udpeges af bestyrelsen eller af 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Kontingent.

Kontingent fastsættes af bestyrelsen.
Indbetalingstermimer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, helt eller delvis fritage aktive og/eller passive medlemmer for betaling af kontingent i en nærmere fastsat periode.

§ 6. Udmeldelse.

Til gyldig udmeldelse kræves skriftlig meddelelse til kassereren samt at skyldigt kontingent er fuldt indbetalt.
Når et medlem er kommet i kontingentrestance for mere end 1 rate, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.


§ 7. Udelukkelse og eksklusion.

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

§ 8. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, alle valgt af generalforsamlingen for en 2-årig periode. På lige/ulige år vælges henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer.

På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær, og evt. underudvalg, som kan besættes med personer uden for bestyrelsen.

Bestyrelsen kan overdrage enkelte medlemmer eller udvalg særlige arbejdsopgaver.

Udover bestyrelsen vælger generalforsamlingen for en 2-årig periode 2 revisorer (skiftevis afgang). For en 1-årig periode vælges 2 suppleanter for bestyrelsen samt 1 revisorsuppleant.

Valgbare alle aktive eller passive, når de er fyldt 18 år. Man kan nægte at modtage genvalg efter at have siddet i en periode.


§ 9. Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Klubben tegnes af formanden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, heriblandt formanden er tilstede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflertal ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Klubben kan optage lån uden personlig hæftelse for bestyrelsen og/eller klubbens medlemmer. Stifter klubben gæld, tegnes den af den samlede bestyrelse, der kan videregive fuldmagt til 2 eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 30.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

§ 10. Ordinær Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Den indvarsles enten på klubbens hjemmeside eller Facebookside senest 14 dage før.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødte medlemmers antal. Der skal være skriftlig afstemning, når blot et medlem forlanger det, ellers ved almindelig håndsoprækning. Alle valg foregår ved almindelig stemmeflertal.

Ved vedtægtsændringer og klubbens opløsning kræves kvalificeret stemme flertal jvf. § 13 og 15.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Indsigelse mod generalforsamlingens gyldighed skal fremføres før forhandlingens begyndelse. Dagsorden:

  1. Valg af dirigent/ stemmetæller.

  2. Formandens beretning.

  3. fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

  4. Indkomne forslag.

  5. Valg af bestyrelse + suppleanter.

  6. Valg af revisor + suppleant.

  7. Eventuelt.

§ 11. Stemmeret.

Stemmeberettigede er alle aktive, når de er fyldt 15 år, samt forældre eller værger til aktive børn under 15 år. Kontingent skal være betalt.

Der er én stemme pr. aktivt medlem, der ikke er i kontingentrestance.

§ 12. Regnskab.

Klubbens regnskabsår er 1. januar til 31. december

§ 13. Vedtægtsændringer.

Ændring af vedtægterne kan vedtages på enhver ordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

§ 14. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsen eller 1/3 af de aktive stiller skriftlig motiveret krav derom. Denne skal indvarsles, og er beslutningsdygtig som den ordinære.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

Kun punkter der er nævnt i dagsordenen kan behandles på generalforsamlingen.

§ 15. Klubbens opløsning.

Klubben kan kun opløses, såfremt 2/3 af de stemmeberettigede på 2 generalforsamlinger med 14 dages mellemrum stemmer derfor.

I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i Glamsbjerg kommune.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 9 marts 2024 


Dirigent: Sanne Rasmussen